Рутони ООД

Сервиз за тахографи и скоростоограничители

0884 780 003     0885 942 333

Закони и наредби
Закон за автомобилните превози
Условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
Регламент №561/2006
Наредба №Н-8 от 27.06.2008г.
Регламент (ЕС) №165/2015
Наредба №12 от 5.01.2007г.
Наредба №РД-16-1054 от 10.10.2008г.
Служебна бележка

Дигитални тахографи

Дигиталните тахографи трябва да са от одобрен тип по смисъла на наредба № 12 от 5 януари 2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях, когато производителят им или съответно техният вносител е получил удостоверение за типово одобрение в съответствие с изискванията на регламенти (ЕИО) № 3821/85, № 2135/98, Регламент 561/2006/ЕС и Регламент (ЕС) 1360/2002, типът им е одобрен от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или от компетентен орган на договаряща страна по AETR.

Одобряване на типа дигитални тахографи се извършва на етапа на производство или внос на дигитални тахографи от неодобрен тип, както и при модификации или допълнения към одобрения тип. Производителите и вносителите на дигитални тахографи са длъжни преди пускането им на пазара и/или в действие да ги заявят за одобряване на типа в Българския институт по метрология.