Аналогови тахографи

Аналогови тахографи

Аналоговите или дигиталните тахографи, с които се оборудват автомобилите по чл. 89, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, трябва да отговарят на изискванията по наредба № 12 от 5 януари 2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях.

България, като член на Европейския съюз и страна подписала Конвенцията AETR, трябва да отговаря на изисканията за регистрация, записване и архивиране на данни, отнасящи се за работното време на водачите на пътни превозни средства.

Аналоговите тахографи и съответните тахографски листове трябва да са от одобрен тип от компетентен орган на договаряща страна по спогодбата, тахографите и тахографските листове да носят знаци за одобрен тип съгласно изискванията на спогодбата, да са от одобрен тип по реда на тази наредба, да имат фабрична табела съгласно чл. 13, ал. 1, да имат монтажна табела по чл. 26, ал. 1, поставена от лице, обявено от компетентен орган на договаряща държава по AETR, че е оправомощено да извършва монтаж, проверка и ремонт на тахографи.

Тахографите записват и съхраняват всички данни свързани с време за управление, време за други дейности, скорост, пропътувано разстояние на ППС. Аналоговите тахографи записват данните на специални тахошайби, а дигиталните тахографи в паметта на тахографа и на смарт карта. Без наличието на подходящ софтуер анализирането на данните от аналогови тахографи е трудно и отнема много време, а анализирането на данни от дигиталени тахографи е невъзможно. Софтуерът за тахографите е предназначен за автоматично прочитане и преработване и съхранение на данни от тахографа, анализ на данните от смарт картите и дигиталните тахографи, както и от различни видове тахошайби от аналогови тахграфи.