Дигитални тахографи

Дигитални тахографи

Дигиталните тахографи трябва да са от одобрен тип по смисъла на наредба № 12 от 5 януари 2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях, когато производителят им или съответно техният вносител е получил удостоверение за типово одобрение в съответствие с изискванията на регламенти (ЕИО) № 3821/85, № 2135/98, Регламент 561/2006/ЕС и Регламент (ЕС) 1360/2002, типът им е одобрен от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или от компетентен орган на договаряща страна по AETR.

Одобряване на типа дигитални тахографи се извършва на етапа на производство или внос на дигитални тахографи от неодобрен тип, както и при модификации или допълнения към одобрения тип. Производителите и вносителите на дигитални тахографи са длъжни преди пускането им на пазара и/или в действие да ги заявят за одобряване на типа в Българския институт по метрология.