Закони и наредби

Фирма Рутони ООД се занимава с монтаж, активиране, калибриране и проверка на тахографи и скоростоограничители съгласно Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.

Закон за автомобилните превози
изтегли
Наредба №РД-16-1054 от 10.10.2008г.
изтегли
Регламент №561/2006
изтегли
Регламент (ЕИО) №165/2014
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета, от значение за ЕИП
изтегли
Регламент (ЕИО) №3821/85
изтегли
Наредба №Н-8 от 27.06.2008г.за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
изтегли
Служебна бележка
изтегли
Наредба №12 от 5.01.2007г.за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания
изтегли
Актуализация на съдържанието на автоаптечка съгласно Иструкция № 1 от 20.02.2008г. на МПС – ДВ. Бр. 27/11/03/2008г.
изтегли
Удостоверение за дейности, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) №561/2006
изтегли
Наредба № 13 ОТ 19 април 2004г.за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства
изтегли